top of page

Общи условия

ЗАПИСВАНЕ ЗА УАЧАСТИЕ

 • Записване за участие е възможно да се направи по телефона, чрез електронна поща или чрез интернет сайта на сдружението.

 • При активирано записване участникът получава оригиналите на всички документи отнасящи се до него, както и копия на документите отнасящи се до сдружението.

 • При заплащане на авансова вноска, когато тя е изискуема, остатъчната част от сумата се плаща до срока посочен в програмата.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА
 • Участникът след попълване и активиране на „Декларация за участие“ се задължава:

  - да осигури документи за самоличност при пътуване и настаняване, като документите се съхраняват лично от участника;

  - ако участника няма навършени 18 години да представи подписана „Декларация за участие за лица под 18 години“ от родител или попечител.

  - да заплати в пълен размер сумата определена за програмата в регламентираните срокове;

  - да спазва законите на страната, като за всяко свое действие или бездействие носи персонална отговорност пред институциите на Република България;

  - да информира представителите на СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс за здравословни проблеми, текущи лечения, нужда от вземане на медикаменти по график, физическо състояние;

  - при влошаване на здравословното състояние незабавно да информират водачът на групата или началник лагера;

  - да спазва установените правила и разпоредби на СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс, като всяко отклонение и не спазване на същите води до отстраняване от програмата без право на каквито и да е рекламации и претенции към СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс;

  - промени по програмата се правят само от началник лагера, водачите и аниматорите с цел оптимизиране или опазване здравето и живота на участниците, направените промени се свеждат до знанието на участника и той ги приема без възражения;

  - да се явят на обявеното място за сборен пункт на групата в времето посочено в програмата;

  - да опазват материалната база, правилника за престой във всички хотели, хижи, заслони и други, като за нанесени щети носят персонална отговорност и заплащат щетите според цените на обекта;

  - да спазва общоприетите условия и правила за предвижване в градски условия съгласно всички действащи в страната закони;

  - да уведоми началник лагера или водача при желание на излизане в района на базата където е настанена групата, както и да се съобрази с препоръките и забраните   на началник лагера или водача;

  - да има сключена застраховка „Туризъм в България“ или подобна на нея, в случай че откаже офертата на СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс включена в програмния пакет;

  - да изслушат внимателно инструктажа за безопасност, както и да го подпишат след това;

   

 • Участникът след попълване и активиране на „Декларация за участие“ има право:

  - представи валидна застрахователна полица „Туризъм в България“ или сходна;

  - да поиска възстановяване на 100% от сумата в случай на настъпили промени в цената, времето на провеждане, числеността на групата;

  - да се откаже от участие при наличие на уважителни причини минимум 14 дни преди провеждането на програмата; изключение се прави при настъпили здравословни проблеми;

  - да получат оригинални (когато е възможно) или копия на всички документи отнасящи се до тях;

   

 • СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс след заверка на „Декларацията за участие“ се задължава:

  - да изпълни всичко както е описано в програмата, като изключения се допускат само в случаи на метеорологични, транспортни или форсмажорни обстоятелства;

  - да опазва личните данни на участниците;

  - да сключи застраховка на името на участника при неналичие на такава;

  - да информира участника за всички настъпили промени след датата на заверка на „Декларацията за участие“;

  - да изисква допълнителни документи от участника в случай на нужда;

   

 • СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс след заверка на „Декларацията за участие“ има право:

  - да упражнява контрол над всички участници под 18 години с цел опазване на реда и дисциплината;

  - да дава напътствия и препоръки на участниците;

  - да изисква участниците да се съобразяват с мерките за сигурност и опазване живота на участниците по време на програмата;

  - да анулира дейности, посещения на обекти, да променя маршрути от първоначално обявените, като за това се съставя протокол от началник лагера или водача и се представя на участниците след програмата;

  - да прекрати едностранно участието на участника в програмата при нарушаване на правилата в инструктажа за безопасност, нарушаване на обществения ред, както и при създаване на конфликтни ситуации с други участници или трети страни нямащи отношение към програмата;

  - да анулира програмата в случай на метеорологични промени оказващи риск за живота и здравето на участниците; както и при настъпили форсмажорни обстоятелства; както и при липса на минимален брой участници;

  - да прави снимки и видео заснемане на всички участници по време на програмата, като подписвайки „Декларация за участие“ те се съгласяват с това;

  - да разпространява направените снимки и записи с рекламна цел в своя полза;

  - да не носи отговорност за щети и вреди нанесени от участника, както и да не носи отговорност при настъпили трайни увреждания на здравословното състояние, настъпила смърт и други имуществени и неимуществени щети на участника; отговорността е в рамките на застрахователната полица;

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сдружение “Гоу-Гоу- Адвенчърс”, Идент. № 177190499, гр. Перник, в качеството си на администратор на лични данни съхранява и обработва личните данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и вътрешните си правила.
 

Целта на обработването на личните данни е: информиране относно настоящи и бъдещи събития на сдружението, нови продукти и промоции, както и закупуване и предоставяне на планинска застраховка за организираните преходи.

Срокът на обработването на личните данни да е 5 /пет/ години, считано от датата на предоставяне.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
 • За всички неуредени в настоящите правила взаимоотношения и последици, страните ще се стремят за постигане на съгласие удовлетворяващо двете страни.

 • Участниците се задължават да не правят изявления пред медии, трети лица и различни институции относно програмата, начина на провеждане и други подробности без изричното писмено съгласие на СНЦ Гоу-Гоу-Адвентчърс.

 • Настоящите общи условия се свеждат до изпълнение с подписването на „Декларация за участие“ от участника и заверката на същата от СНЦ „Гоу-Гоу-Адвентчърс“.

bottom of page